Inka Energimedicin - Healingmetoder

 

De tre vanligaste healingmetoderna inom denna tradition kallas för illumination, extraction och soul retrieval. Vi arbetar också med många andra tekniker och verktyg utöver dessa tre. Vilken metod som är lämplig att använda avgörs från fall till fall beroende på vad det aktuella problemet handlar om. Den första behandlingen är nästan alltid en illumination.

 

Illumination - Ljusbadsprocess

Illuminationen, eller ljusbadsprocessen, är själva grunden i denna mångtusenåriga healingtradition såsom den lärs ut av Healing the Light Body School (se Bakgrund). Denna behandlingsform är ett sätt att rena kroppens energifält, vilket i förlängningen kan leda till ett helande av både fysiska och känslomässiga besvär. Under illuminationen kan energimässiga skiften åstadkommas som kan skapa förändringar på många områden i livet.

PendelDess underliggande princip är att vår historia organiserar energi. Ljusenergifältet som omger den fysiska kroppen bär enligt denna traditions sätt att se på energimässiga avtryck av våra ohelade minnen, trauman och känslomässiga sår, vilket påverkar oss på olika sätt. Det kan kan komma till utryck som många olika typer av problem eller besvär som hindrar oss från att leva ett balanserat och harmoniskt liv, som att t.ex. att känna sig utarbetad, stressad, orolig, att upprepa vissa negativa mönster, att ha irrationella rädslor och hämningar, relationsproblem, brist på självkänsla, fysiska besvär och mycket annat.

Under en illumination öppnas det chakra som är relaterat till det aktuella problemet och rensas från "tung energi". Som avslutning fylls chakrat sedan med ren energi, eller rent ljus, därav namnet ljusbadsprocess.

 


Pendeln används för att testa chakrorna

 

Extraction - Utdragning

Vissa giftiga energier i energifältet kan ha kristalliserats och blivit kompakta, och och kan därför vara svåra att rensa ut genom chakrat under en illumination. Sådana kristalliserade energier plockas eller dras ut från energifältet inom ramen för en illumination. Dessa energier kan ha skapats i våra kroppar vid något tillfälle då starka negativa känslor har riktats mot oss, eller om vi t.ex. blivit skadade då vi råkat ut för någon olycka.

En annan form av utdragning kallas för "flytande extraction" och kan behöva göras då det finns misstanke om att en främmande energi har tagit sin boning i kroppen. Symptom på detta kan t.ex. vara oförklarliga humörsvängningar eller personlighetsförändringar, Kristall eller depression och beroenden av olika slag. En sådan energi avlägsnas med hjälp av en stor ren kristall som den på bilden här intill, och behandlingen avslutas alltid med en illumination.

 

 

Soul Retrieval - Själslig läkning

Soul loss, själsförlust, är en schamansk term som används för att beskriva en obalans förorsakad av förlust eller avskärmande av någon del av vår vitala essens, en del av oss själva som vi då inte har kontakt med och som inte finns tillgänglig för vår utveckling.

Ett sådant tillstånd orsakas oftast av någon form av trauma eller sorg som man inte har klarat av att bearbeta. Det kan komma till uttryck Skallrasom känslomässig obalans, ofta utan att man förstår varför, eller kanske t.o.m. fysisk sjukdom. Man kan också uppleva det som att man är "avstängd" och ser på sitt liv utifrån. Den naturliga mänskliga reaktionen efter traumat har då varit att "stänga av" en del av sig själv som är för smärtsam för att kännas vid innan traumat är helat.

Soul Retrieval är den healingmetod som används för att återfå och hämta tillbaka den utestängda själsdelen och reintegrera den för att återställa balansen. Det är en teknik använd av schamaner sedan urminnes tider för att resa i klientens undermedvetna och återbesöka den traumatiska händelse som orsakade själsförlusten. Inom ramen för en soul retrieval hämtas de gåvor och den personliga kraft som den förlorade själsdelen förkroppsligade tillbaka.


 

Skallran används
vid Soul Retrieval

 

Perceptionsnivåer

 

Som en bakgrund kan det också vara bra att känna till de fyra s.k. perceptionsnivåerna, eller de perceptuella tillstånden (eng. perceptual states) som motsvarar olika skikt i vårt energifält (enligt denna schamanska tradition).
Dessa är:

 

Energinivå

Energi, spirit/ande
På denna nivå görs behadlingarna, framförallt illuminationen (se ovan).

Mytisk nivå

Ceremonier, bilder, musik, poesi, sagor och myter, drömmar
Detta är själens nivå. Soul retrieval görs på denna nivå.

Symbolisk nivå

Tankar, idéer, ord och känslor
Den mentala och känslomässiga nivån

Fysisk nivå

Den fysiska kroppen och all fysisk materia

 

 

"Helande kan bara åstadkommas på nivån ovanför den nivå där problemet uppkommit"

Alberto Villoldo
från boken "The Four Insights"

Allltså, ett känslomässigt problem kan inte helas fullt ut genom att t.ex. prata om det. För att skapa fullständig healing behöver man då gå till den mytiska och/eller till energinivån.

Efter en behandling, som alltså görs på energinivå, är det ofta bra att stödja healingen genom att sedan fortsätta med att göra någon ceremoni (som vi ofta kommer överens om efter behandlingen). Detta kan då vara till hjälp för att manifestera, förankra och djupare integrera det energimässiga skifte som åstadkommits under behandlingen på de tre övriga nivåerna.

 

 

Vidare läsning...

Läs gärna mer på www.thefourwinds.com (på engelska).

Vill du veta mer om Soul Retrieval rekommenderas boken "Hela din framtid: läk det förflutna och finn ditt högre syfte med soul retrieval", för övriga healingmetoder boken "Schamansk Healing" och om den schamanska visdomen enligt denna tradition boken "The Four Insights", samtliga skrivna av Alberto Villoldo, se Lästips

 

UPP